Số 1098/TB-UBND ngày 24/03/2023 - Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp soát xét tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam 
  Số 1103/TB-UBND ngày 24/03/2023 - Thông báo về việc đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân ông Bùi Đối, bà Phùng Thị Bình, xã Trung Lộc 
  Số 1104/TB-UBND ngày 24/03/2023 - Thông báo về việc đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân ông Cao Văn Tập, Đặng Thị Nga 
  Số 1105/TB-UBND ngày 24/03/2023 - Thông báo về việc đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân ông Đặng Văn Phúc , xã Quang Lộc 
  Số 24/TB-UBND ngày 24/03/2023 - Lịch tiêm phòng vắc xin trên đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023 
  Số 1074/TB-UBND ngày 23/03/2023 - Thông báo về việc đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân ông Nguyễn Văn Phán, bà Phạm Thị Loan 
  Số 1075/TB-UBND ngày 23/03/2023 - Thông báo về việc đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân ông Nguyễn Xuân Đình, bà Nguyễn Thị Xuân, xã Gia Hanh 
  Số 1076/TB-UBND ngày 23/03/2023 - Thông báo về việc đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân ông Võ Kinh Tín, bà Trần Thị Nhung, xã Gia Hanh 
  Số 1077/TB-UBND ngày 23/03/2023 - Thông báo về việc đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân ông Võ Quốc Sỹ, bà Phạm Thị Vinh, xã Gia Hanh 
  Số 17/TB-UBND ngày 23/03/2023 - Về việc Bổ cứu sản xuất vụ Xuân năm 2023