Số 2261/KH ngày 21/06/2022 - Kế hoạch thưc hiện Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL" 
  Số 6/KH-UBND ngày 20/06/2022 - Khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Uỷ ban nhân dân xã Thanh Lộc năm 2022 
  Số 7/KH-UBND ngày 20/06/2022 - Kiểm tra, tự kiểm tra thực hiện CCHC nhà nước năm 2022 
  Số 8/KH-UBND ngày 20/06/2022 - Thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã năm 2022 
  Số 2248/KH ngày 20/06/2022 - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) 
  Số 2219/KH ngày 17/06/2022 - Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện 
  Số 2220/KH ngày 17/06/2022 - Kế hoạch thực hiện Kết luận 38/KL/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân 
  Số 2202/KH ngày 16/06/2022 - Kế hoạch tuyển dụng giáo viên Văn hóa Tiểu học năm học 2022-2023 
  Số 17/KH-UBND ngày 16/06/2022 - Kế hoạch tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn huyện lần thứ IX năm 2022 
  Số 2141/KH ngày 14/06/2022 - Bố trí ổn định dân cư giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030