Số 71/KH-THCS ngày 24/09/2022 - KH Kiểm tra nội bộ năm học 2022 - 2023 
  Số 3501/KH-GDĐT ngày 23/09/2022 - KẾ HOẠCH Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 
  Số 131/KH-BCĐ ngày 22/09/2022 - Phân công nhiệm vụ các tổ phụ trách PCTT&TKCN năm 2022 
  Số 18/KH-UBND ngày 22/09/2022 - KẾ HOẠCH Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn xã Thượng Lộc năm 2022 
  Số 17/KH-UBND ngày 22/09/2022 - Kế hoạch điều tra thu nhập bình quân đầu người năm 2022 
  Số 67/KH-THCS ngày 22/09/2022 - KH triển khai công tác tư vấn tâm lý học đường năm học 2022 - 2023 
  Số 69/KH-THCS ngày 22/09/2022 - KH tự đánh giá công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2022 - 2023 
  Số 63/KH-THCS ngày 21/09/2022 - KH tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa 
  Số 3440/UBND-CA ngày 20/09/2022 - KH tổ chức các hoạt động ngày toàn dân PCCC 2022 
  Số 3416/KH-UBND ngày 19/09/2022 - Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn huyện Can Lộc năm 2022