Số 3421/CV ngày 19/10/2020 - Về việc chuẩn bị hồ sơ làm việc Đoàn kiểm tra tỉnh kiểm tra Cung – Cầu lao động (gửi kèm đề cương báo cáo và kế hoạch số 482/KH-SLĐTBXH, QĐ tổ giám sát và bảng phân công )