Số 3097/CV ngày 18/09/2020 - V/v rà soát, bổ sung số liệu phục vụ thanh tra theo kế hoạch năm 2020 
  Số 3098/CV ngày 18/09/2020 - Góp ý dự thảo phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức 
  Số 3099/CV ngày 18/09/2020 - Về việc đôn đốc triển khai thu thập thông tin lao động của doanh nghiệp và Hợp tác xã năm 2020 
  Số 3100/CV ngày 18/09/2020 - Phối hợp thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý tại cơ sở 
  Số 3101/CV ngày 18/09/2020 - Cử thành viên tham gia BCĐ PCCC 
  Số 3102/CV ngày 18/09/2020 - V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC-04/10 
  Số 2954/CV ngày 09/09/2020 - V/v tổ chức và tham gia tập huấn xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 
  Số 2925/CV ngày 08/09/2020 - V/v chuẩn bị các nội dung phục vụ Đoàn thanh tra tỉnh về làm việc 
  Số 2899/CV ngày 07/09/2020 - V/v tạm ứng kinh phí, đẩy nhanh tiến độ phục hồi, nâng cấp mặt đường BTXM năm 2020 theo cơ chế hỗ trợ của tỉnh tại Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND 
  Số 2906/CV ngày 07/09/2020 - Tham mưu công văn Hiến máu, kế hoạch hiến máu