Số 6/CĐ ngày 16/05/2019 - Phê bình các xã chưa thực hiện phúc tra hộ cận nghèo, đôn đốc nộp bàn cứng hồ sơ sau phúc tra